Терміну перебування на державній службі

Прізвище, ім'я, по батькові__________________________________________________

Дата народження__________________________________________________________

Назва органу, в якому працює державний службовець__________________________

Посада повна назва займаної посади___________________________________________

Ранг категорія та присвоєний ранг відповідно зо запису в трудовій книжці._

Освіта______________________________________________________________________

(найменування навчального закладу та рік його закінчення)

Освітньо-кваліфікаційний рівень та його відповідність займаній посаді_______________

Науковий ступінь і вчене звання________________________________________________

Стаж роботи

Загальний стаж роботи___________________________________________________

Стаж державної служби____________________________________________________

Стаж роботи у відповідному держаному органі___________________________________

Стаж роботи на цій посаді______________________________________________________

Нагороди, почесні звання_____________________________________________________

Рівень виконання посадових обов'язків, ділові та професійні якості___________________

Результати атестацій та щорічної оцінки виконання державними службовцями

покладених на них обов'язків і завдань (стисло)______________________

Підстави для продовження Терміну перебування на державній службі терміну перебування на державній службі:

Вагомий внесок державного службовця у діяльність державного органу

або його структурного підрозділу протягом тривалого часу, але не менше

одного року;

Провідна роль державного службовця або його участь у розробленні,

впровадженні нормативно-правових актів, підготовці і виконанні державних,

регіональних та галузевих програм;

Причини невикористання кадрового резерву.


Термін, на який необхідно продовжити перебування на державній службі_______________

Інформація щодо попереднього погодження продовження терміну

перебування на державній службі_____________________________________________

(дата, номер попереднього писта-погодження)

Керівник державного органу, в якому Працює державний службовець

(підпис) (ініціали, прізвище)

До подання додаються:

- Лист-погодження керівника органу вищого рівня щодо продовження

терміну перебування на державній службі;

- Лист-погодження керівника центрального Терміну перебування на державній службі органу виконавчої влади. Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної місцевої державної адміністрації щодо продовження терміну перебування на державній службі для осіб, які призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з цими органами;

- Копії атестаційного листа за результатами останньої атестації та бланку останньої щорічної оцінки виконання покладених обов'язків і завдань;

- Копія трудової книжки, завірена в установленому порядку;

- Копія списку осіб, зарахованих до кадрового резерву для державної служби на відповідну посаду (за встановленою формою);

- Копія документа, що посвідчує нагородження особи державними нагородами. Почесною грамотою або заохочувальною відзнакою Кабінету Міністрів України, Нагрудним знаком «Державна служба України «За сумлінну працю Терміну перебування на державній службі» або Почесною грамотою Головдержслужби, відомчими заохочувальними відзнаками.

Подання з усіма документами розглядається Начальником Головдержслужби в місячний термін з дня їх надходження. У разі необхідності на запит Головдержслужби до подання додаються інші документи та пояснення додаються


documentasbfzsj.html
documentasbghcr.html
documentasbgomz.html
documentasbgvxh.html
documentasbhdhp.html
Документ Терміну перебування на державній службі